Facebook
Gallery

Contact

איכות הסביבה וקיימות הינם נושאים המציבים בפני מנהיגי העולם ומובילי הכלכלה העולמית אתגרים כלכליים, פוליטיים, אסטרטגיים, חברתיים ומדעיים משמעותיים.

במקביל לוועידות בינלאומיות ופורומים כלכליים מובילים הדנים בדילמות ובחידושים הסביבתיים בעידן של תיעוש וגלובליזציה, צפוי להתכנס בישראל גם השנה כנס סביבה 2050.

הכנס שם לעצמו למטרה לשמש במה מרכזית לדיון במדיניות ובהובלת תהליכים בנושאים הללו, ולאפשר שיח פורה לקידומם בקרב מקבלי ההחלטות והרגולטורים במגזר הציבורי, מובילי הסקטור התעשייתי-עסקי-פיננסי, נציגי ארגוני הסביבה והחברה האזרחית. כמדי שנה ישתתפו בכנס דוברים מובילים מהארץ ומהעולם.


יועצת תוכן הכנס:
ד"ר מיקי הרן
הקריה האקדמית אונו